Overview

Registered Manager

Social Care

Role: Registered Manager

Salary: Circa £35,700 which includes on-call rota participation

Contract/Hours: Permanent, Full-Time, 37 hours per week, typically 9am to 5pm with flexibility as required. On-call rota worked one week in six for out of hours advice.

Location: Mumbles, Swansea

Benefits: Annual leave of 29 days (pro-rata) PLUS public holidays, flexible maternity, adoption and paternity packages, annual staff awards, 7% employer contribution pension scheme, employee discount portal with all your favourite brands, check out more on our careers portal. 

Closing Date: 11:59pm on 1st February. If we receive a high number of applications, we may need to close earlier than advertised so get your application in quickly!

We're thrilled that you're considering a career with Action for Children so here's what you need to know…. 

About Us 

At Action for Children, we believe that every child should have a safe and happy childhood. Last year, we helped more than 600,000 children and families across the UK. We work to ensure their voices are heard and we campaign to bring lasting change to their lives. 

 

About the Role: 

Situated just minutes from the picturesque Langland Bay, our well-equipped and peaceful Ty Laura Short Breaks provides a home-from-home for children and young people in which grow, play and learn. Of those we support, many have substantial and highly complex needs. Ty Laura Residential Short Breaks offers a perfect setting in which to support the development of a variety of skills such as hand-to-eye coordination, social interaction and individual development. Our staff team consists of committed, skilled and energetic professionals who thrive on replicating a family culture to get the best out of the children and young people we support.

As a Registered Manager, you'll be: 

Managing the service on a day-to-day basis, in line with regulatory and legal requirements

Leading a conscientious, dedicated and committed team of social care professionals

Responsible for all aspects of the service, ensuring a safe, positive and progressive environment for both service users and staff

Responsible for the service's expenditure and wider budget management

Creating and maintaining multi-agency networks and relationships

Responsible for systems and processes used to monitor and review records

What You'll Bring: 

Our job description for the Registered Manager outlines the requirements of the role but the ‘must-haves' are: 

Demonstrable experience of leading high performing teams and creating a positive culture of trust, respect and credibility

QCF Level 5 Diploma in Leadership and Management for Residential Childcare (or equivalent Level 4/5 Health and Social Care qualification)

Experience of working with children and young people with physical disabilities, sometimes with challenging emotional and behavioural needs

Supporting the delivery of outstanding care standards and achieving objectives to improve outcomes for children

You'll be:

An inspiring and experienced leader who has managed and developed their team

Familiar with Health and Safety legislation, along with RISCA (Wales) Act 2016 and the Social Service and Well-Being (Wales) Act 2014

Knowledgeable regarding Care Inspectorate Wales in terms of regulations, requirements and safeguarding practices

An advocate for children and young people with sound Safeguarding knowledge

Working here is so much more than a job. Whether this is a career change for you or the next step in your journey, we'd love to hear from you. 

We work together to reach our vision of safe and happy childhoods. A diverse workforce enriches the lives of the children and young people we work with and we welcome applications from everyone. We value and celebrate our differences and as an inclusive workplace we want everyone to be themselves. 

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice. 

We can't wait to hear from you – stay safe and happy.  

Application Process: There are 5 sections for you to complete, Personal Details, CV, Supporting Statement & Information, Equality & Diversity, Submission & Declaration. Top Tip… Refer to the job description when writing your Supporting Statement.  

Interview Date: 9th February – this date can change in special circumstances.

Talent Pool: We'd like to hold your details in case similar jobs come up but do let us know if you'd rather we didn't.  

Contact: Carla Smart on (phone number removed) who will be happy to support with your application. 

Get to know us a little better by checking out our socials on , ,  or .  

 

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

 

 

Swydd: Rheolwr Cofrestredig

Cyflog: Tua £35,700 sy'n cynnwys cymryd rhan mewn rota ar alwad

Contract/Oriau: Parhaol, Amser Llawn, 37 awr yr wythnos, fel arfer 9am i 5pm gyda hyblygrwydd yn ôl yr angen. Mae'r rota ar alwad yn golygu gweithio un wythnos o bob chwech i roi cyngor y tu allan i oriau.

Lleoliad: Y Mwmbwls, Abertawe

Buddion: 29 diwrnod o wyliau blynyddol (pro-rata) YN OGYSTAL Â gwyliau cyhoeddus, pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg, gwobrau blynyddol i'r staff, cynllun pensiwn gyda chyfraniad o 7% gan y cyflogwr, porth gostyngiadau i weithwyr ar eich hoff frandiau – darllenwch fwy ar ein porth gyrfaoedd. 

Dyddiad Cau:11:59pm ar 1 Chwefror. Os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau, efallai y bydd angen i ni gau'r hysbyseb yn gynt felly peidiwch ag oedi cyn anfon eich cais!

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried gyrfa gyda Gweithredu dros Blant, felly dyma'r hyn sydd angen i chi ei wybod… 

Amdanom Ni

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn credu y dylai pob plentyn gael plentyndod diogel a hapus. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 600,000 o blant a theuluoedd ledled y DU. Rydym yn gweithio i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, ac yn ymgyrchu i sicrhau newid parhaol i'w bywydau. 

 

Y Swydd:

Wedi'i leoli ychydig funudau o Fae prydferth Langland, mae'r cynllun Seibiannau Byr Tŷ Laura, sy'n heddychlon ac yn llawn adnoddau, yn darparu amgylchedd cartrefol i blant a phobl ifanc dyfu, chwarae a dysgu ynddo. Mae gan lawer o'r rhai yr ydym yn eu cefnogi anghenion sylweddol a chymhleth iawn. Mae cynllun Seibiannau Byr Preswyl Tŷ Laura yn lleoliad perffaith i gefnogi datblygu amrywiaeth o sgiliau megis cydsymud llaw-a-llygad, rhyngweithio cymdeithasol a datblygiad unigol. Mae ein tîm o staff yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ymroddedig, medrus ac egnïol sy'n cael boddhad o efelychu diwylliant teuluol er mwyn cael y gorau o'r plant a'r bobl ifanc yr ydym yn eu cefnogi.

Fel Rheolwr Cofrestredig, byddwch: 

Yn rheoli'r gwasanaeth o ddydd i ddydd, yn unol â gofynion rheoleiddio a chyfreithiol

Yn arwain tîm cydwybodol, ymroddedig ac ymrwymedig o weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol

Yn gyfrifol am bob agwedd ar y gwasanaeth, gan sicrhau amgylchedd diogel, cadarnhaol a blaengar i ddefnyddwyr gwasanaethau a staff

Yn gyfrifol am wariant y gwasanaeth a rheolaeth ehangach ar y gyllideb

Yn creu a chynnal rhwydweithiau a pherthnasoedd amlasiantaeth

Yn gyfrifol am systemau a phrosesau a ddefnyddir i fonitro ac adolygu cofnodion

Yr Hyn Fydd ei Angen Arnoch Chi:

Mae ein swydd-ddisgrifiad ar gyfer y Rheolwr Cofrestredig yn amlinellu gofynion y swydd ond yr 'hanfodion' yw: 

Profiad amlwg o arwain timau sy'n perfformio'n dda a chreu diwylliant cadarnhaol o ymddiriedaeth, parch a hygrededd

Diploma Lefel 5 FfCCh mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gofal Plant Preswyl (neu gymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4/5 cyfatebol)

Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc ag anableddau corfforol, weithiau ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol heriol

Cefnogi'r gwaith o ddarparu safonau gofal rhagorol a chyflawni amcanion i wella canlyniadau i blant.

Byddwch:

Yn arweinydd ysbrydoledig a phrofiadol sydd wedi rheoli a datblygu ei dîm

Yn gyfarwydd â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, ynghyd â Deddf RISCA (Cymru) 2016 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Yn meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o Arolygiaeth Gofal Cymru o ran rheoliadau, gofynion ac arferion diogelu

Yn eiriolwr dros blant a phobl ifanc ac yn meddu ar wybodaeth gadarn am Ddiogelu

Mae gweithio yma cymaint yn fwy na swydd. P'un a ydych yn newid gyrfa neu p'un a yw hyn yn gam nesaf eich taith, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. 

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni ein gweledigaeth o blentyndod diogel a hapus. Mae gweithlu amrywiol yn cyfoethogi bywydau'r plant a'r bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu ein gwahaniaethau ac fel gweithle cynhwysol rydym am i bawb fod yn nhw eu hunain. 

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau, felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau ac ymrwymo i hynny. 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at glywed gennych – cadwch yn ddiogel ac yn hapus.  

Y Broses Ymgeisio: Mae 5 adran i chi eu cwblhau, Manylion Personol, CV, Datganiad a Gwybodaeth Ategol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyflwyno a Datganiad. Awgrym Defnyddiol…Cyfeiriwch at y swydd-ddisgrifiad pan fyddwch yn ysgrifennu'r Datganiad i Gefnogi Eich Cais.  

Dyddiad y Cyfweliad: 9 Chwefror – gall y dyddiad hwn newid mewn amgylchiadau arbennig.

Cronfa Dalent: Hoffem gadw eich manylion rhag ofn y bydd swyddi tebyg yn codi ond rhowch wybod i ni pe bai'n well gennych i ni beidio â gwneud hynny.  

Cyswllt: Carla Smart ar (phone number removed) a fydd yn hapus i'ch cefnogi gyda'ch cais. 

Dewch i'n hadnabod ychydig yn well drwy edrych ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, sef  , , neu