Overview

Job Description
‘S e iomairt-ionnsachaidh air loidhne niseanta a th’ ann an e-Sgoil, stidhichte ann an Sternabhagh, Eilean Ledhais, a tha ag amas air co-ionannachd ann an roghainnean curraicealach ann an sgoiltean. Chaidh e a chruthachadh cuideachd mar aithneachadh air mar a bhios daoine ga a’ fuireach agus ag ionnsachadh an latha an-diugh. An didh coinneamh aghaidh ri aghaidh an toiseach a leigeas dha sgoilearan agus luchd-teagaisg elas a chur air a chile, thid a’ mhr-chuid den teagasg a dhanamh tro Microsoft Teams, inneal co-labhairt bhideo eadar-ghnomhach. Gheibhear na h-innealan-teagaisg eile tro Glow. Thathar a’ toirt seachad tranadh agus taic-teicnigeach dhan luchd-teagaisg.
Ma tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mu e-Sgoil, no teirmean agus cmhnantan, faodar na ceanglachain a leughadh no fios a chur gu e-Sgoil, aig .
e-Sgoil, based in Stornoway, Isle of Lewis, is a national on-line learning initiative geared to promoting equity in curricular choice in schools. It is also a response to the rapid change in the way our young people live and learn. After an initial face-to-face meeting which enables pupils and teachers to get to know each other, most of the teaching takes place through Microsoft Teams, an interactive, video-conferencing facility. The other teaching tools and resources required are available through the Glow suite. Training and technical back-up is provided for all staff.
Should you wish to find out more about e-Sgoil, or terms and conditions, you can view the attachments or contact e-Sgoil, on
Requirements
Thathar a’ lorg luchd-teagaisg an-drsta bho air feadh Alba, no fi’s bho itichean eile, aig a bheil idh ann a bhith a’ cur an ainmean sos air liosta-slair airson cuspairean far a bheil gainne luchd-teagaisg againne, agus aig ghdarrasan eile. Bhiodh str-dta mar seo a’ leigeil dhuinn itean bn airson ine ghoirid a lonadh agus luchd-teagaisg a chur an dreuchd ite sam bith ann an Alba trr nas luaithe. Feumar clradh sln GTCS agus sgilean ICT.
Ma tha sibh an-drsta ann an dreuchd pirt-ine no air ur dreuchd a leigeil dhibh bho chionn ghoirid, agus ma tha idh agaibh ann a bhith ag obair gu sbailt, cuiribh fios thugainn. Faodaidh tagraichean a bhith stidhichte ite sam bith ann an Alba. Chan eil feumalachdan ann a thaobh an ireamh de chlasaichean a dh’ fheumas sibh teagasg.
We are currently looking for teachers from anywhere in Scotland or indeed further afield, who are interested in having their names on a supply list for subjects in which we, and other local authorities, are experiencing staffing shortages. Having such a database will enable us to match people to temporary vacancies and allow for deployment anywhere in Scotland much more quickly. Full GTCS registration and confidence in using ICT is required.
If you are currently employed part-time or recently retired and interested in working flexibly, we would like to hear from you. Potential applicants can be based anywhere in Scotland. There is no minimum requirement with regard to the number of periods you may wish to teach.

This job was originally posted as: https://thecareerwallet.com/stats/track/MTQ1MjExODkwMC18LTE0NS18LTcw